Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

09:23
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaWascon Wascon

June 30 2015

23:35
4168 757e
Reposted fromtwice twice viamaddreamer maddreamer
23:35

sad-goddess:

me: tries to be a big fluffy ball of support and positivity to help my friends!!!
me: is actually a big ball of sadness, emotional instability and paranoia and needs to be taken care of

23:35
Reposted from1911 1911 viagingercreature gingercreature
23:34
23:30
6756 f654 500
Reposted fromink ink viavertheer vertheer
23:30
...
Reposted fromweightless weightless
23:30
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viapsychopolis psychopolis
23:25
Reposted fromweightless weightless
11:54
9437 0094
11:54
5835 a9f7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNocturia Nocturia
11:44
11:44
Reposted fromheima heima viaepidemic epidemic
11:44
Reposted fromheima heima viaepidemic epidemic
11:42
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaterriblelove terriblelove
11:41
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagazda gazda

June 29 2015

20:32
8094 4825 500
20:26
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
19:52
5052 0bea
Reposted fromuoun uoun viaCoriLiar CoriLiar
18:59
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl