Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

20:52
1904 c270 500
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viauoun uoun
20:51
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaunmadebeds unmadebeds

July 09 2015

18:53
1155 3736 500
Reposted fromtwice twice viaelegie elegie
18:53
7112 c34c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaelegie elegie
18:52
8016 b294 500
09:15

aureat:

I hope you all find someone who gives you cute names and tells you it’s adorable when you do embarrassing things and hugs you when it’s early in the morning and makes you feel like you have a whole disneyland fireworks show going off inside your body and never ever lets you go 

Reposted fromohnina ohnina viamadreality madreality

July 08 2015

20:28
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viadidlirnik didlirnik
20:28

July 07 2015

22:44
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viamirosia mirosia
15:33

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viamaliwa maliwa
15:33
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
15:33
1856 897d 500
Reposted fromfungi fungi
15:33
Ludzie spoglądając u kresu swych dni wstecz stwierdzają zazwyczaj, że całe ich życie upłynęło pod znakiem ad inierini, i ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak nie docenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życice - było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życice - człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer: Metafizyka Życia i Śmierci
Reposted fromxempx xempx viagingercreature gingercreature
15:30
7528 4f34
15:26
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viatediousuncle tediousuncle
15:26
15:26
15:26
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viawszystkodupa wszystkodupa
15:26
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand

July 03 2015

09:24
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl